Tỷ lệ hàng chế biến trong tổng kim ngạch nhập khẩu

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.
Tên nhóm hàng
Năm
Cột hiển thị