Danh mục hàng hóa trong nước sản xuất được

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.
Nhóm
Mã HS
Tên mặt hàng
Quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
Cột hiển thị