Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Danh mục hàng hóa trong nước sản xuất được

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.
Nhóm
Mã HS
Tên mặt hàng
Quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật