I. DIẾN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
1. Tình hình sản xuất
2. Diễn biến giá
3. Dự báo
4. Tình hình xuất nhập khẩu phân bón tháng 12 năm 2020
4.1. Tình hình xuất khẩu
4.2. Tình hình nhập khẩu phân bón
II. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI
1. Diễn biến giá
2. Dự báo
III. THÔNG TIN THAM KHẢO
1. Ngành phân bón Việt Nam năm 2020 và dự báo 2021
2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2021 của Công ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau