+ Còn đó những khó khăn, tôm Việt vẫn còn nhiều cơ hội phát triển
+ Nhiều doanh nghiệp lớn đang tăng đầu tư vào phân khúc thịt heo
+ Triển vọng tăng trưởng ngắn hạn các nước thành viên EU (tiếp theo)
+ Tiếp tục điều hành linh hoạt, phối hợp đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ