+ Quyết liệt triển khai các giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp
+ Phát triển nguồn nhân lực chuyên gia, tăng hiệu quả thực thi FTA
+ Triển vọng thị trường lương thực toàn cầu
+ Các tổ chức tín dụng đã và đang có các biện pháp giảm lãi suất cho vay