+ Chính phủ ban hành NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều về đấu thầu mua sắm theo các HĐ CPTPP, EVFTA, UKVFTA
+ Ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng sản phẩm linh kiện, điện tử
+ Thị trường bất động sản Trung Quốc vẫn còn u ám
+ Các ngân hàng nội đối diện với áp lực cạnh tranh lớn hơn từ ngân hàng ngoại