* Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để duy trì chuỗi cung ứng
* Diễn biến thị trường lúa gạo tuần đến ngày 10/9
* Diễn biến thị trường sắt thép tuần đến ngày 10/9