+ Tổng quan thị trường nông sản
+ Thủy sản lấy lại đà cân bằng để đẩy mạnh xuất khẩu
+ Tiếp tục đi lên, giá vàng tịnh tiến về gần mốc 69 triệu đồng/lượng
+ Thúc đẩy tín dụng xanh là vấn đề cấp bách