* Việt Nam triển khai hiệu quả cam kết trong các Hiệp định Thương mại tự do với EU
* Tư vấn xuất khẩu nông sản sang thị trường Anh
* Triển vọng ngắn hạn kinh tế châu Âu