* Tình hình thương mại, chỉ số giá, vận tải và du lịch đến hết tháng 8/2021
* Kiểm soát dư lượng Etylen oxit trong thực phẩm khi xuất khẩu
* Châu Âu tiếp tục đối diện với áp lực lạm phát