* Triển vọng kinh tế Liên minh châu Âu
* Áp lực giá cao đang đè nặng lên ngành sản xuất châu Á và châu Âu
* Tiền tệ không phải là yếu tố gây nên lạm phát