Xuất khẩu chả cá năm 2020 giảm 3,95% về lượng và giảm 1,81% về trị giá so với năm 2019, chiếm 8,05% về lượng và chiếm 3,99% về trị giá xuất khẩu thủy sản của cả nước năm 2020. Dự báo, xuất khẩu chả cá của Việt Nam năm 2021 sẽ tăng...

1.    Tình hình xuất khẩu chả cá năm 2020
Hình 1: Xuất khẩu chả cá năm 2019 – 2020
2.    Dự báo xuất khẩu chả cá của Việt Nam năm 2021
Bảng 1: Thị trường xuất khẩu chả cá của Việt Nam năm 2020