Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.
Ngành kinh tế
Năm
Cột hiển thị