Tổng hợp đầu tư nước ngoài (FDI)

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.
Chỉ tiêu
Năm
Tháng
Cột hiển thị