MỤC LỤC
1. Tổng quan hoạt động xuất khẩu hàng rau, củ, quả của Việt Nam sang Pháp trong 2 tháng đầu năm 2021
2. Nhận định và dự báo
3. Tình hình xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang Pháp trong 2 tháng đầu năm 2021
Hình 1: Kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang thị trường Pháp năm 2020 – 2021
Bảng 1: Một số chủng loại hàng rau quả và sản phẩm chế biến xuất khẩu sang thị trường Pháp trong 2 tháng đầu năm 2021