1. Thị trường thức ăn chăn nuôi thế giới 
1.1 Thị trường ngô 
1.2 Thị trường đậu tương 
1.3 Thị trường lúa mì
2. Thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước 
2.1 Thị trường thức ăn chăn nuôi thành phẩm 
2.2 Thị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 
2.3 Tình hình nhập khẩu 
3. Dự báo 

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Sản lượng thức ăn chăn nuôi tháng 01/2023
Bảng 2: Giá một số chủng loại thức ăn chăn nuôi tháng 01/2023 
Bảng 3: Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15/01/2023
Bảng 1: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực phía Bắc tháng 01/2023
Bảng 5: Top 30 DN có kim ngạch nhập khẩu TĂCN & NL cao trong T12/2022 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu TĂCN và NL từ T1/2021 – 2 tuần đầu T1/2023 
Biểu đồ 2: Thị phần nhập khẩu TĂCN và NL trong năm 2022
Biểu đồ 3: Lượng nhập khẩu lúa mì từ tháng 1/2021 - tháng 12/2022 
Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu lúa mì từ tháng 1/2021 – tháng 12/2022
Biểu đồ 5: Lượng nhập khẩu đậu tương từ tháng 1/2021 – tháng 12/2022 
Biểu đồ 6: Kim ngạch nhập khẩu đậu tương từ tháng 1/2021 – tháng 12/2022 
Biểu đồ 7: Lượng nhập khẩu ngô từ tháng 1/2021 – tháng 12/2022 
Biểu đồ 8: Kim ngạch nhập khẩu ngô từ tháng 1/2021 – tháng 12/2022