THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THÁNG 8, 8 THÁNG 
NĂM 2021 VÀ TRIỂN VỌNG
Giá phân bón trong nước đã ngừng tăng do nhu cầu thấp và nguồn cung cơ bản dồi dào. Trên thị trường thế giới, giá Urea điều chỉnh giảm, trong khi giá Kali vẫn tăng mạnh. Triển vọng thị trường phân bón nước, thế giới cũng như diễn biến xuất nhập khẩu phân bón trong thời gian tới sẽ biến động như thế nào …tất cả sẽ có trong “Thông tin thị trường phân bón tháng 8, 8 tháng năm 2021 và triển vọng”

I. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI
1. Diễn biến cung, cầu phân bón thế giới 
2. Diễn biến giá phân bón thế giới 
3. Dự báo thị trường phân bón thế giới
II. DIẾN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
1. Diễn biến cung, cầu 
- Về nguồn cung:
+ Tình hình sản xuất
+ Tình hình nhập khẩu
- Về cầu
+ Tình hình xuất khẩu
2. Diễn biến giá phân bón trong nước
3. Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước
4. Dự báo thị trường phân bón trong nước
- Dự báo về sản xuất, tiêu thụ
+ Dự báo sản xuất
+ Dự báo nhập khẩu
+ Dự báo tiêu thụ trong nước
+ Dự báo xuất khẩu:
- Dự báo giá phân bón
- Dự báo triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước
III. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN BÓN
1. Tình hình xuất khẩu phân bón 8 tháng đầu năm 2021
- Khối lượng xuất khẩu
- Giá xuất khẩu:
- Thị trường xuất khẩu
2. Tình hình nhập khẩu
- Khối lượng nhập khẩu
- Chủng loại phân bón nhập khẩu
- Giá các chủng loại phân bón nhập khẩu
- Thị trường phân bón nhập khẩu
- Doanh nghiệp phân bón nhập khẩu
IV. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG THỜI GIAN TỚI
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ: Sản lượng phân Urea sản xuất từ năm 2018 đến tháng 8/2021
Biểu đồ: Sản lượng phân NPK sản xuất từ năm 2018 đến tháng 8/2021
Biểu đồ: Giá Urea Phú Mỹ tại một số địa phương từ đầu năm 2019 đến nay
Biểu đồ: Lượng và giá phân bón xuất khẩu trung bình trong năm 2019-T8/2021
Biểu đồ: Lượng và giá phân bón nhập khẩu trung bình trong năm 2019-T8/2021
Biểu đồ: Tham khảo cơ cấu doanh nghiệp nhập khẩu phân bón theo kim ngạch
7 tháng đầu năm 2021
DANH MỤC BẢNG
Bảng: Giá phân bón trên thị trường thế giới tháng 8/2021
Bảng: Giá bán lẻ trung bình một số chủng loại phân bón tại các địa phương trong tháng 8/2021
Bảng: Thị trường xuất khẩu phân bón 7 tháng đầu năm 2021
Bảng: Thị trường nhập khẩu phân bón 7 tháng đầu năm 2021