Trong tháng 2/2023, thị trường phân bón thế giới trầm lắng do nhu cầu yếu, giá phân bón giao dịch ở mức thấp. Cùng với xu hướng thế giới, thị trường phân bón trong nước giao dịch cầm chừng, do tiêu thụ chậm.
Dự báo thị trường phân bón nước, thế giới cũng như diễn biến xuất nhập khẩu phân bón trong thời gian tới sẽ biến động như thế nào … tất cả sẽ có trong “Thông tin thị trường phân bón 2 tháng đầu năm 2023 và dự báo”
MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BẢNG    
I. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI    
1. Diễn biến cung, cầu phân bón thế giới    
2. Diễn biến giá phân bón thế giới    
3. Dự báo cung, cầu, giá    
II. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC    
1. Diễn biến cung, cầu    
- Về nguồn cung:    
+ Tình hình sản xuất    
+ Tình hình nhập khẩu    
- Về cầu    
+ Tình hình xuất khẩu    
2. Diễn biến giá phân bón trong nước    
3. Thông tin tham khảo  
-Lợi nhuận quý IV/2022 giảm tốc, cơ hội của các doanh nghiệp phân bón   
- Xuất khẩu thuận lợi, DCM tập trung vào thị trường quốc tế trong năm 2023    
- Sơn La khánh thành nhà máy sản xuất phân bón đầu tiên    
4. Dự báo thị trường phân bón trong nước   
- Dự báo về sản xuất, tiêu thụ    
+ Dự báo sản xuất    
+ Dự báo nhập khẩu    
+ Dự báo tiêu thụ trong nước    
+ Dự báo xuất khẩu    
- Dự báo giá phân bón    
1. Tình hình xuất khẩu phân bón 2 tháng đầu năm 2022    
- Khối lượng xuất khẩu    
- Thị trường xuất khẩu    
2. Tình hình nhập khẩu phân bón tháng 1 năm 2023    
- Khối lượng nhập khẩu    
- Chủng loại phân bón nhập khẩu    
- Giá phân bón nhập khẩu    
- Thị trường phân bón nhập khẩu    
- Doanh nghiệp phân bón nhập khẩu    
IV. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN NĂM 2023   

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: 10 quốc gia có sản lượng phân bón cao nhất thế giới    
Biểu đồ 2: Sức ảnh hưởng của Nga, Trung Quốc và Belarus trong ngành công nghiệp phân bón năm 2020    
Biểu đồ 3: Sản lượng phân Urea sản xuất từ năm 2020 đến tháng 2/2023    
Biểu đồ 4: Sản lượng phân NPK sản xuất từ năm 2020 đến tháng 2/2023    
Biểu đồ 5: Giá Urea Phú Mỹ tại một số địa phương từ đầu năm 2019 đến nay    
Biểu đồ 6: Tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2022 của các doanh nghiệp phân bón    
Biểu đồ 7: Lượng và giá phân bón xuất khẩu trung bình từ năm 2020-T2/2023    
Biểu đồ 8: Cơ cấu thị trường xuất khẩu phân bón trong 1 tháng năm 2023   
Biểu đồ 9: Lượng và giá phân bón nhập khẩu trung bình từ năm 2020-T2/2023    
Biểu đồ 10: Cơ cấu thị trường nhập khẩu phân bón trong 1 tháng năm 2023    
Biểu đồ 11: Tham khảo cơ cấu doanh nghiệp nhập khẩu phân bón theo kim ngạch trong tháng 1/2023    

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Giá phân bón trên thị trường thế giới tháng 2/2023    
Bảng 2: Giá bán lẻ trung bình một số chủng loại phân bón tại các địa phương trong tháng 2/2023    
Bảng 3: Kết quả kinh doanh quí IV/2022 của các doanh nghiệp    
Bảng 4: Kết quả kinh doanh năm 2022 của các doanh nghiệp phân bón    
Bảng 5: Biên lãi gộp của các doanh nghiệp phân bón qua các quý    
Bảng 6: Thị trường xuất khẩu phân bón tháng 1/2023    
Bảng 7: Chủng loại phân bón nhập khẩu nửa đầu tháng 2/2023   
Bảng 8: Giá một số chủng loại phân bón nhập khẩu nửa đầu T2/2023    
Bảng 9: Thị trường nhập khẩu phân bón tháng 1/2023    
Bảng 10: Tham khảo top doanh nghiệp nhập khẩu phân bón đạt kim ngạch cao trong tháng 1/2023