Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo ngành kinh tế

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.
VSIC
Năm
Tháng
Cột hiển thị