Doanh nghiệp khu công nghiệp, chế xuất, kinh tế

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.
Khu CN-CX
Ngành nghề KD
Mã số thuế
Tên doanh nghiệp
Cột hiển thị