Trong năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Nga vẫn tăng trưởng. Đây là dấu hiệu tích cực cho việc đẩy mạnh hàng hóa của Việt Nam sang thị trường này trong các năm tới, đặc biệt cơ hội mở rộng thị phần với các mặt hàng nông, thủy sản là rất lớn.
Mục lục:
1.    Phần 1: Xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Nga tăng mạnh 2 tháng đầu năm 2021
2.    Phần 2: Dung lượng thị trường với các mặt hàng nông, thủy sản
3.    Phần 3: Nắm bắt xu hướng và tận dụng cơ hội thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Nga
Bảng 1:  Nhập khẩu “Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác” (HS 03) của thị trường Nga năm 2020