+ Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
+ Tổng cục Thủy sản chỉ đạo tháo gỡ bất cập trong thực hiện cấp S/C
+ Chu kỳ tăng lãi suất của các NHTW thế giới sắp kết thúc
+ Sửa đổi quy định TCTD mua, bán trái phiếu doanh nghiệp để kiểm soát rủi ro thị trường