+ Tổng quan thị trường bất động sản
+ Tiến trình phục hồi kinh tế thế giới diễn ra chậm chạp
+ Giá vàng tiếp tục suy giảm, USD đi xuống
+ Tạo điều kiện thuận lợi cho thanh toán điện tử dịch vụ công