+ Tháo gỡ khó khăn, tăng trợ lực cho công nghiệp hỗ trợ
+ Sớm xây dựng phương án hỗ trợ đầu tư công nghệ cao
+ Triển vọng thị trường lương thực toàn cầu
+ Thanh toán thẻ bao phủ ngày càng rộng