+ 6 nhóm giải pháp phát triển công nghiệp - thương mại
+ Kế hoạch đầu tư công trung hạn dự kiến giai đoạn 2021-2025
+ Trung Quốc sẽ giữ chính sách tiền tệ ổn định
+ Áp lực nợ xấu vẫn còn tiềm ẩn