+ Chuyển đổi xanh - Yêu cầu cấp thiết của doanh nghiệp xuất khẩu sang EU
+ Đưa hàng Việt vào khu vực Mỹ Latin bằng đàm phán FTA Việt Nam-MERCOSUR
+ Lãi suất toàn cầu "cao hơn trong thời gian dài hơn"
+ Tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xử lý nợ xấu