+ Tổng quan thị trường tài chính-ngân hàng
+ Kinh tế của EU vẫn phục hồi chậm chạp
+ Vàng lặng giá, tỷ giá trung tâm VND với USD tăng khá
+ Ngân hàng chủ động đặt mục tiêu tín dụng tăng trưởng cao