+ Tổng quan thị trường năng lượng
+ Nhập khẩu ô tô năm 2020 giảm mạnh
+ Giá vàng, tỷ giá trung tâm VND với USD cùng tăng
+ VAMC tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả công tác mua nợ theo giá trị thị trường