+ Tổng quan thị trường nông sản
+ Xây dựng quyết định về ưu đãi đầu tư đặc biệt
+ Vàng lên giá, USD điều chỉnh nhẹ
+ Tính minh bạch trong hoạt động của các TCTD đã được cải thiện tích cực