+ Thủ tướng kêu gọi các nhà đầu tư Hoa Kỳ tiếp tục vào Việt Nam
+ Kết nối ngân hàng-doanh nghiệp để khơi thông nguồn lực sản xuất kinh doanh
+ Hiện trạng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn
+ Thanh toán bằng thẻ đang gia tăng mạnh