+ Tổng quan thị trường nông sản
+ Tận dụng các ưu đãi từ Hiệp định thương mại tự do trong bối cảnh mới
+ Giá vàng điều chỉnh nhẹ
+ Tích cực triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%