Nội dung chính số ra ngày 22/9/2020
+ Tổng quan thị trường nông, lâm, thủy sản
+ Tiếp tục giới thiệu hàng Việt tới người tiêu dùng tại Nhật Bản
+ Thị trường vàng lặng sóng, USD ít biến động
+ Tín dụng những tháng cuối năm như thế nào?