+ Tổng quan thị trường nông - thủy sản
+ Điểm tin Thị trường Thái Lan từ ngày 14 - 18/12/2020
+ Vàng tăng giá, USD ít biến động
+ Lực cầu tín dụng cuối năm tăng