+ NHTW Trung Quốc tăng thanh khoản cho thị trường
+ Quản lý chặt chẽ, tiết kiệm việc sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công
+ Nhìn lại hoạt động thương mại 3 quý đầu năm 2020
+ Giá vàng tăng khá, tỷ giá trung tâm giảm