+ Tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến việc phát triển công nghiệp vật liệu của Việt Nam
+ Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa Việt Nam đến hết tháng 7 theo số liệu hải quan
+ Triển vọng thương mại toàn cầu tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro
+ Dự thảo về kéo dài thời hạn cơ cấu, giãn hoãn nợ