+ Tổng quan thị trường năng lượng
+ VASEP tiếp tục kiến nghị bỏ quy định về mã số mã vạch nước ngoài cho hàng xuất khẩu
+ Giá vàng điều chỉnh nhẹ, USD ổn định
+ Giá cà phê dao động mỗi nơi một vẻ, đường tăng