Nội dung chính số ra ngày 18/9/2020
+ Tổng quan thị trường tài chính-ngân hàng
+ OECD: Nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi nhanh hơn dự báo
+ Giá vàng, tỷ giá trung tâm cùng giảm
+ Mảng dịch vụ vẫn là động lực tăng trưởng cho NH