+ Cập nhật văn bản hải quan
+ Phát triển thủy sản thành ngành kinh tế quan trọng của quốc gia
+ Tạo động lực cho tăng trưởng xuất khẩu trong dài hạn
+ Giá vàng, tỷ giá USD cùng đi xuống