+ Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030
+ Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu đạt 5%/năm giai đoạn 2021 - 2025
+ Tình hình phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử ở Việt Nam
+ Vàng đứng giá, USD giữ ổn định