+ Tổng quan thị trường năng lượng
+ Tình hình cung ứng, giá cả hàng hoá tại thị trường các tỉnh phía Nam ngày 12/7/2021
+ Thị trường vàng trầm giá, chênh lệch giá mua-bán vẫn ở khoảng rộng
+ Cần xem xét điều chỉnh phù hợp Thông tư 39