* Kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và Nhật Bản
* Thông tin về một số thị trường xuất khẩu tiềm năng doanh nghiệp có thể khai thác
* Ưu đãi thuế TNDN với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển