+ Tổng quan thị trường tài chính-ngân hàng
+ Nhiều ngân hàng trung thế giới đối diện khó khăn
+ Giá vàng, tỷ giá trung tâm VND với USD cùng tăng
+ Một số quy định trong thí điểm triển khai dịch vụ Mobile - Money