+ Tổng quan thị trường bất động sản
+ IMF bớt bi quan hơn về triển vọng kinh tế thế giới
+ Giá vàng điều chỉnh nhẹ
+ Lãi suất huy động được kỳ vọng sẽ tiếp tục xu hướng giảm