+ Lưu ý cho người tiêu dùng trước khi quyết định tham gia giao kết loại hình hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ
+ Thấy gì từ 70.209 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường
+ Giá phân bón vẫn tăng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
+ Thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn ổn định