+ Triển khai nhiều giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ
+ Hợp tác Hải quan trong ASEAN góp phần thúc đẩy và tạo thuận lợi thương mại
+ Khai thác quá mức đe dọa đối với sự bền vững của nguồn lợi thủy sản
+ Đã có quốc gia đầu tiên trong nhóm G7 hạ lãi suất