+ Thực trạng và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam
+ Sản xuất mía đường bị thu hẹp
+ IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu