+ Tổng quan thị trường tài chính - ngân hàng
+ Lạm phát tại Eurozone quay trở lại mức dương
+ Giá vàng ổn định, USD giảm
+ Giá dầu lên đỉnh một năm