+ Nhìn lại hoạt động sản xuất và doanh nghiệp nửa đầu năm 2021
+ Giá vàng nhích tăng, USD giữ ổn định
+ Quyết sách từ các NHTW lớn sẽ có tác động đến định hướng của các quỹ đầu tư thế giới 
+ Cần sớm xem xét mở tỷ lệ tín dụng cho các ngân hàng