Tình hình sản xuất, doanh nghiệp, đầu tư và thu chi ngân sách đến hết tháng 4
Ấn Độ: Lạm phát gia tăng gây rủi ro cho chương trình nới lỏng tiền tệ
+ Diễn biến thị trường tiền tệ, vàng bạc, hàng hóa