* Tổng quan thị trường tài chính - ngân hàng
* Triển vọng thị trường tài chính, đầu tư toàn cầu tích cực hơn

* Giá cà phê giảm, đường tăng